Vabimo vas na Občni zbor Društva MSBZT Nova Gorica, ki bo 8. marca 2019 ob 17. uri v Tolminu

Spoštovane članice in člani Društva MSBZT Nova Gorica
Vabimo vas na Občni zbor Društva MSBZT Nova Gorica, ki bo 8. marca 2019 ob 17. uri v Tolminu, v dvorani Glasbene šole, Prešernova 4, 5220 Tolmin.

Občni zbor bo popestren z glasbeno točko učencev Glasbene šole Tolmin, ter z druženjem ob pogostitvi Cateringa Šorli.

Predlagan dnevni red:
  1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, verifikacijske komisije in overoviteljev Zapisnika, volilne komisije ter poslovnika Občnega zbora
  2. Volitve in imenovanje poslancev Zbornice - Zveze, ki predstavljajo Društvo MSBZT Nova Gorica v letu 2019
  3. Poročilo o delu Društva MSBZT Nova Gorica v letu 2018
  4. Finančno poročilo Društva MSBZT Nova Gorica za leto 2018
  5. Poročilo 1.seje nadzornega odbora v mandatu 2018/2022
  6. Okvirni plan dela Društva MSBZT Nova Gorica za leto 2019
  7. Predlogi in pobude


Registracija udeležencev občnega zbora bo potekala ob predložitvi članske izkaznice in osebnega dokumenta člana društva.

Do Glasbene šole Tolmin organiziramo avtobusni prevoz. Avtobus odpelje iz:


Na Občni zbor se prijavite do 6.marca 2019 Radi Skočir na telefon 041 540 497 oz. na e-naslov skocirrada@gmail.com ali na e-naslov društva info@drustvo-mszt-novagorica.si

Na podlagi 20. člena Statuta Društva MSBZT Nova Gorica in Pravilnika o volitvah in imenovanju poslancev Zbornice - Zveze, ki predstavljajo Društvo MSBZT Nova Gorica razpisujemo volitve in imenovanje poslancev Zbornice - Zveze, ki predstavljajo Društvo MSBZT Nova Gorica v letu 2019.
Kandidat za poslanca Zbornice - Zveze svojo kandidaturo z lastnoročnim podpisom pošlje na naslov: Društvo MSBZT Nova Gorica, Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica s pripisom »Kandidatura za poslanca Zbornice - Zveze, »ne odpiraj«, najmanj 5 delovnih dni pred Občnim zborom ali neposredno ob registraciji na Občnem zboru društva, v zaprti kuverti, s pripisom
»Kandidatura za poslanca Zbornice - Zveze« in k prijavi predloži kopijo članske izkaznice. Pravico biti voljen za poslanca Zbornice - Zveze ima vsaka polnoletna oseba, ki je član Društva MSBZT Nova Gorica, najmanj dve leti neprekinjeno.

Vabljeni!

Metka Plesničar
predsednica Društva MSBZT Nova Gorica


Vabilo« nazaj