TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA z vključenim AED

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE

ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV

SLOVENIJE
SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU

Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, resevalci.org@gmail.com v sodelovanju z DRUŠTVOM MSBZT NOVA GORICA

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA z vključenim AED,

ki bo 26.1.2019 v Zdravstvenem domu Nova Gorica, v prostorih Šole za starše (klet), ulica Gradnikove brigade 7, Nova Gorica

7:30 - 08:00 Registracija, navodila udeležencem

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA
20 min 08:00 Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja
20 min 08:20 Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED
20 min 08:40 Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke
10 min 09:00 Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh 10 min 09:10 Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO 20 min 09:20 Diskusija, izmenjava mnenj
09:40 ODMOR priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA
40 min 10:00 TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh
20 min 10:40 reševanje dogodkov TPO odraslih z AED (skupine do 10 udeležencev)
40 min 11:00 TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh
20 min 11:40 reševanje dogodkov TPO otrok, tujek v dihalni poti(skupine do 10 udeležencev)
12:00 ODMOR ZA OKREPČILO priprava na izvedbo scenarijev, okrepčilo
 

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA
30 min 12:30 Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)
45 min 13:00 Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja
15 min 13:45 Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test
10 min 15:00Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE:
Vsebina tečaja je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo oziroma Basic Life Support Course od European Resuscitation Council, ki ga priporoča Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege.
Tečaj traja 7,1 pedagoških ur in prinaša udeležencem, ki so izvajalci zdravstvene in babiške nege 7 pedagoških točk. Vsebina in izvedba tečaja je bila usklajena z zahtevami Zbornice – Zveze za obvezne vsebine licenčnega obdobja iz temeljnih postopkov oživljanja. Komisija za licenčno vrednotenje pri Zbornici – Zvezi je programu podelila sklep 2018/0122/0122 in ga uvrstilo med obvezne vsebine.
Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Cena tečaja je v skladu s sklepom UO Zbornice – Zveze in znaša 160 EUR z vključenim DDV na udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50% popusta (plačajo 80 EUR z vključenim DDV), razliko do polne cene društvo krije iz lastnih sredstev. Za
 dijake, študente, upokojene, ki so člani Društva MSBZT Nova Gorica je izobraževanje brezplačno (sklep 3, 5. seja IO društva MSBZT Nova Gorica v mandatu 2014/2018). Cena zajema organizacijo tečaja (najem opreme in inštruktorjev), gradivo, pogostitev med odmori in stroške preverjanja znanja ter izdaje potrdila o udeležbi. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.
Prijava je možna za 40 udeležencev, do 23. 01. 2019, oziroma do zasedbe mest. Na izobraževanje se prijavite izključno preko e - prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze (www.zbornica-zveza.si, pod e – prijavnica 2018 – 0122 – 0122, DRUŠTVO MSBZT NOVA GORICA).

predsednik Sekcije reševalcev v zdravstvu Danijel Andoljšek
predsednica Društva MSBZT Nova Gorica Metka Plesničar

Vabilo in program TPO z vključenim AED 2019.pdf« nazaj