Vabilo na na strokovno izpopolnjevanje Kakovost in varnost v zdravstvu:

Vabimo vas na strokovno izpopolnjevanje 
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca 
ki bo potekalo v petek, 19. maja 2017 v veliki predavalnici Območne obrtno – podjetniške Zbornice Nova Gorica, drugo nadstropje, ul. Gradnikove brigade 6, Nova Gorica. 
 
Program strokovnega srečanja
8.30 – 9.00
Registracija udeležencev 

9.00 – 9.30
Nagovor in pozdrav udeležencev strokovnega srečanja
Monika Kalin Vodopivec, podpredsednica DMSBZT Nova Gorica
Namesto uvoda: Kakovost in spremembe – stanje duha? 
Osnovna izhodišča kakovosti in varnosti v zdravstvu
Ksenija Pirš, predsednica regijskega strokovnega DMSBZT Maribor    
                  
9.30 – 10.15
Sistemi vodenja kakovosti: mag. Zdenka Gomboc, prof. zdr. vzg.
Kaj je sistem nasploh in kaj so sistemi kakovosti, Zahteve standardov kakovosti
Procesni pristop
Ciklus nenehnih izboljšav (PDCA)  
                    
10.15 – 11.00
Orodja in metode za izboljševanje kakovosti in varnosti: Jožica Tomažič, univ. dipl. org.
Standardi, klinične poti, protokoli, kazalniki kakovosti, MM konference, vzročno posledične analize
Varnostni pogovori/ varnostne vizite 

11.00 – 11.30
Odmor s pogostitvijo 

11.30 – 12.15 
Ukrepi: sistem preventivnih, korektivnih in korekcijskih ukrepov:
mag. Mojca Dobnik 

12.15 – 13.00
Odkloni/ varnostni zapleti v zdravstveni obravnavi z vidika zdravstvene in babiške nege: Danijela Pušnik, mag. zdr. nege
Vzpostavitev in vodenje ter izboljševanje kazalnikov kakovosti
Redni in izredni nadzori in presoje (notranje in zunanje) 

13.00 – 13.45
Komuniciranje v zdravstvu: Ivanka Videčnik, univ. dipl. org.
Proces in načini komuniciranja
Komuniciranje s pacienti in njihovimi svojci,
Medpoklicna komunikacija, Komuniciranje z javnostmi 

13.45 – 14.00
Osvežujoč odmor 

14.00 – 14.45
Merjenje zadovoljstva uporabnikov: Tamara Lubi, univ. dipl. org.
Pohvale/Pritožbe, pritožbene poti, pomen ustreznega reševanja nezadovoljstva ali pritožb pacientov in njihovih svojcev
Mnenja in pobude zaposlenih
Mediacijska pisarna 

14.45 – 15.45
Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb: Marija Klasinc, dipl. m. s., EOBO
Poti širjenja okužb v zdravstvenih ustanovah in njihovo preprečevanje
Higiena rok in ustrezna uporaba varovalnih sredstev
Ukrepi standardne izolacije
Obvladovanje tveganj na področju preprečevanja z zdravstvom povezanih okužb 
15.45
Razprava, zaključek seminarja s podelitvijo potrdil 


Splošne informacije
Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »Kakovost in varnost v zdravstvu« v enem licenčnem obdobju (19. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS št. 3/ 2016, z dne 18. 1. 2016) ter v Ul RS, št. 62/2016, z dne 30. 9. 2016 objavljenega Pravilnika o spremembah Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege). 

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi. 

Celodnevno izobraževanje znaša 60 EUR za člane Zbornice - Zveze, ter 120 EUR za nečlane Zbornice - Zveze, v ceno je vključen DDV. Za dijake, študente, upokojene, ki so člani Društva MSBZT Nova Gorica je izobraževanje brezplačno (sklep 3, 5. seja IO društva MSBZT Nova Gorica v mandatu 2014/2018). V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, gradivo za udeležence, potrdilo o udeležbi, pogostitve v odmorih. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu. 

Strokovno izobraževanje je vpisano v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, pod številko 2017 – 175 – 175 in je ovrednoteno z 9 LT. 

Prijave in dodatne informacije
Prijava je možna za 90 udeležencev, do 15. 05. 2017, oziroma do zasedbe mest. Na izobraževanje se prijavite izključno preko e - prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze (www.zbornica-zveza.si, pod e – prijavnica 2017 – 0175 – 0175, DRUŠTVO MSBZT NOVA GORICA). 

Vljudno vabljeni!
Podpredsednica DMSBZT Nova Gorica,
Monika Kalin Vodopivec, l. r.Vabilo
« nazaj