Vabilo na trokovno izpopolnjevanje POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA: modul licenca

(v skladu z 19. členom Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS št. 3/ 2016, z dne 18. 1. 2016)
 
 
Strokovno izpopolnjevanje bo potekalo v soboto, 15.10. 2016, v veliki predavalnici Območne obrtne – podjetniške Zbornice Nova Gorica, drugo nadstropje, ul. Gradnikove brigade 6, Nova Gorica
 
 
Program strokovnega srečanja
8.00 – 8.30      Registracija udeležencev
 
8.30 – 9.00      Splošna načela etike v zdravstvu (Človekove pravice, Etika vrlin, Etika skrbi, Etika za prihodnost
izr. prof. dr. Danica Železnik, prof. zdr. vzg.
 
9.00 – 9.30      Morala kot skupek pravil, norm, predpisov (Modeli morale v zdravstveni negi, Načela in standardi Kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Mednarodni kodeks etike za babice)
izr. prof. dr. Danica Železnik, prof. zdr. vzg.
 
9.30 – 10.30    Analiziranje etičnih problemov v praksi zdravstvene in babiške nege (Kakovost odnosa, ki pospešuje občutek dostojanstva pri bolniku, Dejavniki, ki vplivajo na ohranjanje človekovega dostojanstva, Kako spoštujemo avtonomijo posameznika? Kako se odzovemo na kritiko?)
izr. prof. dr. Danica Železnik, prof. zdr. vzg.
 
10.30 – 11.00  Odmor s pogostitvijo
 
11.00 – 12.00  Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti
mag. Peter Požun, univ. dipl. ekon., državni svetnik za področje zdravstva
Pravni viri za organizacijo zdravstvenega varstva- zdravstvena zakonodaja (Ustava RS, zakoni, podzakonski akti)
Ustavne pravice in temeljne svoboščine v zvezi z zdravstvenim varstvom
Nacionalni plan zdravstvenega varstva
Izvajalci zdravstvenega varstva,
Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo)
Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (samostojnost dela in odgovornost)
 
12.00 – 13.00  Zakon o pacientovih pravicah v luči pravic otrok in mladostnikov
Biserka Marolt Meden, univ. dipl. soc. 
Konvencija o otrokovih pravicah 
EACH listina o pravicah otrok v bolnišnici
ZPacP in otroci ter mladostniki 
Prizadevanja civilne družbe za izboljšanje položaja otrok na področju zdravstvenega varstva in vloga zdravstvene nege
 
13.00 – 13.30  Pravna ureditev pacientovih pravic in njihovo uveljavljanje po ZPacP
doc. dr. Suzana Kraljič, Pravna fakulteta Univerze v Maribor
 
13.30 – 14.00  Osvežujoč odmor
 
14.00 – 14.30  Delovnopravno področje
                       Ksenija Trčko, univ. dipl. prav.
                      Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja
Pravica do plače in nadomestil plače, dopusti
Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja
Varstvo pravic za primer brezposelnosti, odškodninska odgovornost
Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti in poklicna kolektivna pogodba
 
14.30 – 15.00  Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost
Ksenija Trčko, univ.dipl. prav.

15.00               Zaključek in vrednotenje seminarja, podelitev potrdil      
 
 
Splošne informacije
Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva« v enem licenčnem obdobju«.
Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi (19. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS št. 3/ 2016, z dne 18. 1. 2016).
Celodnevno izobraževanje znaša 60 EUR za člane Zbornice - Zveze ter 120 EUR za nečlane Zbornice - Zveze, v ceno je vključen DDV. V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, gradivo za udeležence (zbornik na elektronskem mediju), potrdilo o udeležbi, pogostitve v odmorih. Kotizacijo se poravna po izvedbi seminarja. Za dijake, študente, upokojene, ki so člani Društva MSBZT Nova Gorica je izobraževanje brezplačno (sklep 3, 5. seja IO društva MSBZT Nova Gorica v mandatu 2014/2018)
 
 
Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
 
Prijavite se: izključno preko e-prijavnice na spletni strani Zbornice-Zveze na srečanje 15.10.2016 DMSBZT Maribor (ker so oni za nas pripravili program srečanja): Poklicna etika in zakonodaja s področju zdravstva do 10.10.2016, oziroma do zasedbe mest (80 udeležencev).
 
         
Damjana Polanc, predsednica Društva MSBZT Nova Gorica
e-naslov: info@drustvo-mszt-novagorica.si

Vabilo« nazaj