Strokovno izpopolnjevanje KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: modul licenca

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica

v sodelovanju z  

Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor

vabi na strokovno izpopolnjevanje KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: modul licenca,

ki bo potekalo v petek, 15. aprila 2016 v veliki predavalnici Območne obrtne – podjetniške Zbornice Nova Gorica, drugo nadstropje, ul. Gradnikove brigade 6, Nova Gorica

Program strokovnega srečanja

8.30 – 9.00 Registracija udeležencev

9.00 – 9.30
Nagovor in pozdrav udeležencev strokovnega srečanja
Damjana Polanc, predsednica Društva MSBZT Nova Gorica

Namesto uvoda: Kakovost in spremembe – stanje duha?
Osnovna izhodišča kakovosti in varnosti v zdravstvu
Ksenija Pirš, predsednica regijskega strokovnega DMSBZT Maribor

9.30 – 10.15
Sistemi vodenja kakovosti: mag. Zdenka Gomboc, prof. zdr. vzg.
Kaj je sistem nasploh in kaj so sistemi kakovosti, Zahteve standardov kakovosti
Procesni pristop
Ciklus nenehnih izboljšav (PDCA)

10.15 – 11.00
Orodja in metode za izboljševanje kakovosti in varnosti: Jožica Tomažič, univ. dipl. org.
Standardi, klinične poti, protokoli, kazalniki kakovosti, MM konference, vzročno posledične analize
Varnostni pogovori/ varnostne vizite

11.00 – 11.30 Odmor s pogostitvijo

11.30 – 12.15
Ukrepi: sistem preventivnih, korektivnih in korekcijskih ukrepov: mag. Mojca Dobnik

12.15 – 13.00
Odkloni/ varnostni zapleti v zdravstveni obravnavi z vidika zdravstvene in babiške nege: Danijela Pušnik, mag. zdr. nege
Vzpostavitev in vodenje ter izboljševanje kazalnikov kakovosti
Redni in izredni nadzori in presoje (notranje in zunanje)

13.00 – 14.00
Komuniciranje v zdravstvu: Ivanka Videčnik, univ. dipl. org.
Proces in načini komuniciranja, Komuniciranje s pacienti in njihovimi svojci,
Medpoklicna komunikacija, Komuniciranje z javnostmi

14.00 – 14.15 Osvežujoč odmor

14.15 – 15.00
Merjenje zadovoljstva uporabnikov: Tamara Lubi, univ. dipl. org.
Pohvale/ Pritožbe, pritožbene poti, pomen ustreznega reševanja nezadovoljstva ali pritožb pacientov in njihovih svojcev
Mnenja in pobude zaposlenih
Mediacijska pisarna

15.00 – 16.00
Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb: Marija Klasinc, dipl. m. s.,EOBO
Poti širjenja okužb v zdravstvenih ustanovah in njihovo preprečevanje
Higiena rok in ustrezna uporaba varovalnih sredstev
Ukrepi standardne izolacije
Obvladovanje tveganj na področju preprečevanja z zdravstvom povezanih okužb

16.00 Razprava, zaključek seminarja s podelitvijo potrdil

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »Kakovost in varnost v zdravstvu« v enem licenčnem obdobju (19. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS št. 3/ 2016, z dne 18. 1. 2016). Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi. Strokovno izobraževanje je vpisano v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, pod številko 2015 – 171 – 171 in je ovrednoteno z 8 LT (Ministrstvo za zdravje, s sklepom št. 1630 – 2358/ 2015, oktober 2015 – oktober 2016).

Celodnevno izobraževanje znaša 60 EUR za člane Zbornice - Zveze, ter 120 EUR za nečlane Zbornice - Zveze, v ceno je vključen DDV. Za dijake, študente, upokojene, ki so člani Društva MSBZT Nova Gorica je izobraževanje brezplačno (sklep 3, 5. seja IO društva MSBZT Nova Gorica v mandatu 2014/2018). V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, gradivo za udeležence, potrdilo o udeležbi, pogostitve v odmorih. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

Prijavite se: izključno preko e-prijavnice na srečanje 15.4.2016 DMSBZT Maribor (ker so oni za nas pripravili program srečanja): Kakovost in varnost v zdravstvu do 11.4.2016, oziroma do zasedbe mest (90 udeležencev).

Tudi na tem srečanju dobrodošli prispevki v obliki toaletnih potrebščin za vse, ki si jih ne morejo kupiti.

Vabljeni!

Damjana Polanc, predsednica Društva MSBZT Nova Gorica

Vabilo« nazaj