Vabilo na strokovno srečanje Ergonomski ukrepi za zaposlene v zdravstveni negi in socialni oskrbi 2013/14 - varno delovno okolje v zdravstvu in socialni oskrbi

V A B I L O

Društvo MSBZT Nova Gorica organizira strokovno srečanje

Ergonomski ukrepi za zaposlene v zdravstveni negi in socialni oskrbi 2013/14 - varno delovno okolje v zdravstvu in socialni oskrbi

Strokovno srečanje bo 7.11.2014 v veliki predavalnici Območne obrtne – podjetniške Zbornice Nova Gorica, drugo nadstropje, ul. Gradnikove brigade 6, Nova Gorica

Izvajalec strokovnega srečanja je doc. dr. David Ravnik, ph.dr., reg. European Ergonomist s sodelavci, Center za rehabilitacijo, Ulica Tuga Vidmarja 10, 4000 Kranj

PROGRAM STROKOVNEGA SREČANJA

8.00 - 8.30 Registracija (člani Zbornice – zveze prinesite članske izkaznice s seboj)
8.30 - 8.45 Nagovor predsednice Društva MSBZT Nova Gorica (Damjana Polanc)
8.45 - 9.30 Temelji ergonomije v zdravstvu (dr. David Ravnik)
9.30 - 10.15 Ergonomska intervencija v delovno okolje (dr. David Ravnik)
10.15 - 10.45 ODMOR
10.45 - 11.30 Metode dviganja in premeščanja v zdravstvu (dr. David Ravnik, pred. Živa Ketiš)
11.30 - 12.15 Oblike samoodprave bolečin in neudobja (pred. Živa Ketiš)
12.15 - 13.00 Aktivnosti za ohranitev in izboljšanje zdravja na delovnem mestu (dr. David Ravnik)
13.00 - 13.30 Razprava
13.30 - 13.45 Podelitev potrdil o udeležbi

SPLOŠNE INFORMACIJE:

Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na Ministrstvo za zdravje. Vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnjevanj/izobraževanj je bila oddana na Zbornico – Zvezo.

Kotizacija z DDV znaša 120 EUR na udeleženca, članom Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 60 EUR, članom Društva MSBZT Nova Gorica se prizna še dodatnih 50% popusta in znaša 30 EUR . V ceni je všteta organizacija in izvedba strokovnega srečanja, gradivo, zloženke, osvežitev v odmoru ter izdaja potrdil o udeležbi. Kotizacijo se poravna po izstavitvi računa Društva MSBZT Nova Gorica po izvedbi strokovnega srečanja.

Prijavite se izključno preko e-prijavnice, ki je na spletni strani Zbornice – Zveze do 31.10.2014, oziroma do zasedbe mest (100 udeležencev).

Vljudno vabljeni!

Damjana Polanc, predsednica Društva MSBZT Nova Gorica,

e-naslov: info@drustvo-mszt-novagorica.si

IZOBRAŽEVANJE:

Ergonomski ukrepi za zaposlene v zdravstveni, babiški negi in socialni oskrbi 2013/14

Naziv sklopa:

VARNO DELOVNO OKOLJE V ZDRAVSTVU IN SOCIALNI OSKRBI (skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) Ur.l. RS, št. 43/2011, in sicer kot »Promocija zdravja na delovnem mestu«)

Izvajalec:
Center za rehabilitacijo
Doc. dr. David Ravnik
In strokovni sodelavci

Predavanja s praktičnimi prikazi so namenjeni seznanitvi zaposlenih z osnovami ergonomije, podkrepljene s praktičnimi specifičnimi tehnikami in predlogi sprememb v delovnem procesu (okolju).

Namen in cilji:

Cilj izobraževanja je udeleženca seznaniti s teorijo in prakso usklajevanja med zahtevami dela in zmogljivostjo človeka, prilagoditve delovnega in bivalnega okolja človeku in ocenjevati rizika nastanka težav ter zato pravočasno, hitro in smiselno ukrepati. Udeleženec se nauči doumevati obremenitve in obremenjenost gibal na delovnem mestu, v avtomobilu in doma, njihovih vzrokov, metod njihove diagnostike in metod ergonomske terapije. Vsebine so prilagojene za zaposlene v različnih poklicih v zdravstvu in socialnemu varstvu.

Vsebinski okvir:
Temelji ergonomije v zdravstvu
Ergonomska intervencija v delovno okolje
Metode dviganja in premeščanja v zdravstvu
Oblike samoodprave bolečin in neudobja
Aktivnosti za ohranitev in izboljšanje zdravja na delovnem mestu
doc. dr. David Ravnik, ph. dr., European Ergonomist

Vabilo« nazaj