Razpis za podelitev Znaka priznanja Društva MSBZT Nova Gorica

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica objavlja

razpis za podelitev Znaka priznanja Društva MSBZT Nova Gorica

V skladu s Statutom in Pravilniku o priznanjih Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica izvršni odbor društva razpisuje zbiranje predlogov za podelitev Znak priznanja.

Podeljenih bo največ 10 Znakov priznanja, ki jih bomo podelili na Volilnem občnem zboru 7.3.2014 v Vrtojbi.

Kandidate, kandidatke za Znak priznanja lahko predlagajo v skladu s Pravilnikom o priznanjih Društva MSBZT Nova Gorica ustanove, organi in delovna telesa društva.

Kriteriji za podelitev Znaka priznanja so: uspešno poklicno delo, na področju zdravstvene nege, kakovostno in učinkovito delo v dejavnosti zdravstvene nege, krepitev vloge in pomena izvajalcev zdravstvene nege v regijskem, slovenskem in mednarodnem prostoru, prispevek k uspešnemu uresničevanju programov zdravstvene nege in zdravstvenega varstva, uspehi pri doseganju ciljev in uveljavljanju nalog društva, prispevek k izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalstva, raziskovalno in pomembno publicistično delo.

Predlagatelji naj pisne predloge z utemeljitvijo pošljejo najkasneje do 14.2.2014 na sedež društva: Društvo MSBZT Nova Gorica, Komisija za priznanja, Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica.

razpis za Volitve, ki bodo 7.3.2014 na Volilnem občnem zboru v Vrtojbi

Na podlagi18. člena Statuta Društva MSBZT Nova Gorica razpisujemo volitve za: predsednika, podpredsednika, izvršni odbor, nadzorni odbor, razsodišče Društva MSBZT Nova Gorica za mandat 2014–2018 in volitve ter imenovanje poslancev Zbornice – Zveze, ki predstavljajo Društvo MSBZT Nova Gorica za leto 2014. Razpis za volitve in imenovanje poslancev Zbornice – Zveze, ki predstavljajo Društvo MSBZT Nova Gorica razpisujemo na podlagi 18.. člena Statuta Društva MSBZT Nova Gorica in Pravilnika o volitvah in imenovanju poslancev Zbornice – Zveze, ki predstavljajo Društvo MSBZT Nova Gorica

Kandidati za predsednika, podpredsednika, izvršnega odbora (16. Članov: 3 člani iz Splošne bolnišnice Nova Gorica, 2 člana iz Zdravstveni dom-osnovno varstvo Nova Gorica, 1 član iz Zdravstvenega doma Ajdovščina, 1 član iz Zdravstvenega doma Tolmin, 1 član iz Zdravstveni dom-zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, 1 član iz Srednje zdravstvene šole Nova Gorica, 1 član iz CIRIUS Vipava, 1 član iz Doma upokojencev Tolmin, Podbrdo in Petrovo Brdo, 1 član iz Doma upokojencev Gradišče, Nova Gorica, Ajdovščina, SVZ Dutovlje), nadzornega odbora ( 5 članov), razsodišča Društva MSBZT Nova Gorica (5 članov in 5 nadomestnih članov),

svojo kandidaturo z lastnoročnim podpisom, trajanjem članstva v Društvu Nova Gorica in kratkim

življenjepisom ter kopijo članske izkaznice pošljejo na naslov: Društvo MSBZT Nova Gorica, Volilna komisija, Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica s pripisom ne odpiraj« najmanj 5 delovnih dni pred volilnim občnim zborom.

Kandidat za poslanca Zbornice – Zveze

svojo kandidaturo z lastnoročnim podpisom pošlje na naslov Društvo MSBZT Nova Gorica, Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica s pripisom »Kandidatura za poslanca Zbornice – Zveze, ne odpiraj« najmanj 5 delovnih dni pred Občnim zborom ali neposredno ob registraciji na volilnem občnem

zboru društva, v zaprti kuverti, s pripisom »Kandidatura za poslanca Zbornice – Zveze« in k prijavi predloži kopijo člansko izkaznico. Pravico, biti voljen za poslanca Zbornice – Zveze ima vsaka polnoletna oseba, ki je član Društva MSBZT Nova Gorica, najmanj dve leti, neprekinjeno.

Nova Gorica, 7.1.2014
Damjana Polanc, predsednica Društva MSBZT Nova Gorica

Vabilo« nazaj