Vabilo in program seminarja: Zakonodaja s področja zdravstva

Društvo MSBZT Nova Gorica v sodelovanju z DMSBZT Ljubljana organizira strokovno srečanje

Zakonodaja s področja zdravstva

V Novi Gorici, 13.10.2012 ob 8.15, Hotel Perla, Kidričeva 7, 5000 Nova Gorica

Program:
 • 7.30 do 8.15 - Registracija udeležencev
 • 8.15 - Pozdrav in predstavitev programa – Damjana Polanc, predsednica Društva MSBZT Nova Gorica
 • 8.25 - Temeljni pomen prava in pravne države za področje zdravstva ter razmerje med pravno in etično odgovornostjo, prof. dr. Miro Cerar, univ. dipl. prav.
 • 9.15 Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti – mag. Peter Požun, viš. med. teh, univ.dipl.ekon.
 • 11.05 – Odmor
 • 11.20 - Pravice pacientov – Jožica Trošt Krušec, mag. prava
 • 12.20 - Pravice bolnih otrok - Biserka Marolt Meden, univ. dipl. soc


 • Odmor ( 13.10 - 13.30)

 • 13.30 - Kazenska in odškodninska odgovornost- David Premelč, dipl. iur
 • 15,00- Delovnopravno področje in preprečevanje nasilja v družini - Marko Špoljarič, dipl. iur
 • 16. 30 - Zaključek izobraževanja


 • Splošne informacije

  Enodnevno izobraževanje Zakonodaja s področja zdravstva je namenjeno medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom. Poleg uvodnega predavanja: Temeljni pomen prava in pravne države za področje zdravstva ter razmerje med pravno in etično odgovornostjo, obsega vsebine: osnove pravne ureditve s področja zdravstvene dejavnosti, delovnega prava ter obligacijskega prava.

  Program bo izveden v obliki predavanj, delno z aktiviranjem udeležencev pri predavanjih. Prijavite se do 5.10.2012 preko prijavnice, ki jo dobite na spletni strani Zbornice Zveze ali v Utripu. Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov: Društvo MSBZT Nova Gorica, Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica. Na seminar prinesite člansko izkaznico Zbornice-Zveze.

  Kotizacija z DDV za člane znaša 60,00€, za nečlane Zbornice – Zveze je kotizacija v višini 120,00€. V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, gradivo in pogostitev v odmorih. Kotizacijo nakažite na TR Društva MSBZT Nova Gorica, Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica. TR Društva MSBZT Nova Gorica je odprt pri: Nova KBM d.d.. Številka TR: 04750 – 0000446833.

  Strokovno srečanje je v postopku pridobivanja licenčnih točk iz obveznih vsebin zakonodaja s področja zdravstva, za podaljšanje licence za samostojno delo v zdravstveni in babiški negi pri Zbornici – Zvezi.  Strokovno srečanje obsega naslednje vsebine:

  Temeljni pomen prava in pravne države za področje zdravstva ter razmerje med pravno in etično odgovornostjo

 • Temeljni pomen prava in pravne države za področje zdravstva

 • Razmerje med pravno in etično odgovornostjo. Temeljne sorodnosti in razlike med pravom, etiko, moralo, običaji, standardi, navadami ipd. Nekatere specifične primerjave med pravom in etiko glede na različna konceptualna razumevanja obeh pojavnosti. Nekateri problemski vidiki razmerja med pravom in etiko na področju zdravstva. Razmerje med pravno in etično odgovornostjo (prekrivanje, vzporednost ali nepovezanost?) Splošni (načelni) pomen pravne in etične odgovornosti za kakovostno delovanje zdravstva. Nekateri aktualni (praktični) vidiki pravne in etične odgovornosti na področju zdravstva • Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti

  pravni viri za organizacijo zdravstvenega varstva zdravstvena zakonodaja (Ustava RS, zakoni, podzakonski akti),

 • ustavne pravice in temeljne svoboščine v zvezi z zdravstvenim varstvom (pravica do zdravstvenega varstva, pravica do socialne varnosti, svobodno odločanje o rojstvih otrok, pravica do ugovora vesti),

 • družbena skrb za zdravje in njena realizacija, nacionalni plan,

 • pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti (ustava, kodeks etike zdravstvenih delavcev, ugovor vesti v organizaciji zdravstvenega varstva,

 • nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo),

 • zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (vsebina, kvalifikacija, nazivi, samostojnost dela, register, licenca, strokovno izpopolnjevanje),

 • strokovna združenja – zbornice in njihove naloge, pristojnosti, javna pooblastila, članstvo, organi, akti in financiranje.
 • Pravice pacientov

 • pacientove pravice (vrste in vsebina pravic, zastopnik pacientovih pravic, obravnava kršitev pacientovih pravic),

 • pravice bolnih otrok. • Delovnopravno področje

 • temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja (sklenitev delovnega razmerja, pripravništvo in poskusno delo, delovno razmerje za nedoločen oziroma določen čas, začasno ali občasno delo, delo preko polnega delovnega časa, dežurstvo, pripravljenost, posebni delovni pogoji dela skrajšani delovni čas, pravica do plače in nadomestil plače, dopusti, odgovornost za kršitev delovnih obveznosti disciplinska ter materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja, varstvo pravic za primer brezposelnosti, odškodninska odgovornost)

 • kolektivne pogodbe: za negospodarske dejavnosti, kolektivna pogodba dejavnosti in poklicna kolektivna pogodba • Preprečevanje nasilja v družini:

 • predstavitev zakona,
 • opredelitev družinskih članov,
 • opredelitev nasilja v družini,
 • posebno varstvo otrok,
 • dolžnost prijave,
 • varstvo identitete žrtve,
 • vloga organov in organizacij ter nevladnih organizacij,
 • nacionalni program preprečevanja nasilja v družini in akcijski načrt,
 • ukrepi za zagotovitev varnosti žrtve • Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost izvajalcev

  Vljudno vabljeni!
  Damjana Polanc, predsednica Društva MSBZT Nova Gorica


  Vabilo v prilogi...  « nazaj