RAZPIS ZA PODELITEV ZNAKA PRIZNANJA

V skladu s Statutom in Pravilnikom o priznanjih Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica izvršni odbor društva razpisuje zbiranje predlogov za podelitev priznanja Znak priznanja.
Podeljenih bo največ deset Znakov priznanja, ki jih bomo podelili v mesecu maju.
Kandidatke/kandidate za Znak priznanja v skladu s Pravilnikom o priznanjih DMSBZT Nova Gorica lahko predlagajo ustanove, organi in delovna telesa društva.
Kriteriji za podelitev Znaka priznanja: uspešno poklicno delo na področju zdravstvene nege, kakovostno in učinkovito delo v dejavnosti zdravstvene nege, krepitev vloge in pomena izvajalcev zdravstvene nege v regijskem, slovenskem in mednarodnem prostoru, prispevek k uspešnemu uresničevanju programov zdravstvene nege in zdravstvenega varstva, uspehi pri doseganju ciljev in uveljavljanju nalog društva, prispevek k izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalstva, raziskovalno in pomembno publicistično delo.
Predlagatelji naj pisne predloge z utemeljitvijo pošljejo najkasneje do 20.03.2010 na sedež društva: Društvo MSBZT Nova Gorica, Komisija za priznanja, Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica.

Predsednica Društva MSBZT Nova Gorica
Renata Trampuž
« nazaj